top of page

גיליון ד 1

פברואר 2002 תשס"ב

דבר העורכת | חנה הרצוג

מאמרים:

בין בורגנות לאמנות פלסטית בתקופת היישוב | גרסיאלה טרכטנברג

מארץ מקלט לארץ בחירה: שינויים בדפוסי ההגירה לישראל | ינון כהן

נשים צעירות בארגון גברי: הבדלי מגדר בתפיסת האיכויות של השירות הסדיר בצה"ל | יחזקאל דר ושאול קמחי

הגנה עניינית על "הגנה תרבותית" - על המשמעות הממשית של רב-תרבותיות | ליאון שלף

אנורקסיה בישראל או "אנורקסיה ישראלית"? כמה הערות על "תסמונת תלוית תרבות" בהקשר גלוקלי | סיגל גולדין

"אם שמים אותי על המסך, משמע אני קיים": דרכי התמודדות של הומואים עם הכחדתם הסמלית הנתפסת | עמית קמה

דיון:

"על העיוורון" וקטסטרופות אחרות: בדיון, ממשות ועבודה סוציולוגית | תמר אלאור ויהודה שנהב

הרהור וערעור:

בין פיוס אוטופי לפשרה מציאותית - הערות למאמרו של נדים רוחאנא ב"סוציולוגיה ישראלית" ג(2), 2001 | יוחנן פרס

 

מודעות של פיוס במועד לא מציאותי - תשובה | נדים רוחאנא

ביקורות ספרים:

חיים חזן

על: פתאום מראה המלחמה: לאומיות ואלימות בשירה העברית בשנות ה- 40 / חנן חבר

רות גביזון

על: זהויות יהודיות: תשובות חכמי ישראל לבן-גוריון / אליעזר בן-רפאל

חגי בועז

על: העבריות החדשות — נשים ביישוב ובציונות בראי המגדר / מרגלית שילה, רות קרק וגלית חזן-רוקם (עורכות)

משה צימרמן

על: ישראלים, ברלין / פניה עוז-זלצברגר 

אלעזר לשם

על: הגירה קהילה הזדהות — יהודי ארצות-הברית בשלהי המאה העשרים / עוזי רבהון

מירב אהרון-גוטמן

על: דיאלוג בין זהויות: מפגשי ערבים ויהודים בנווה שלום / רבאח חלבי (עורך)

קימי קפלן

על: ש"ס — אתגר הישראליות / יואב פלד (עורך)

דניאל דור

על: ערוץ 2, הממלכתיות החדשה / נעם יורן

דני רוזוליו

על: חינוך בקיבוץ משתנה: מבטים סוציולוגיים ופסיכולוגיים / יחזקאל דר (עורך)

משה שוקד

על: The Future of Tradition: Customary Law, Common Law and Legal Pluralism \ Leon Sheleff

bottom of page