top of page

גיליון ג 1

פברואר 2000 תשס"א

דבר העורך | ליאון שלף

מאמרים:​

עולי חבר העמים בישראל – גיבוש זהות ותהליכי אינטגרציה | סבינה ליסיצה ויוחנן פרס

 

משחקים במודלים של גבריות: מהגרים יהודים רוסים בצבא הישראלי | עדנה לומסקי-פדר ותמר רפפורט

על עובדים זרים:​

דפוסי הכללה של "עובדים זרים" ומשטר ההגירה בישראל: ניתוח השוואתי | זאב רוזנהק ואריק כהן

"זרים" במדינה יהודית: הפוליטיקה החדשה של הגירת-עבודה בישראל | אדריאנה קמפ ורבקה רייכמן

דגם ההתבדלות החברתית-מרחבית של מהגרי העבודה בתל-אביב | יצחק שנל ויואב בנימיני

דיון:​

בורגנות יהודית בפלסטינה הקולוניאלית: קווי מתאר לסדר-יום מחקרי | רונן שמיר

תגובות:​

המנוע המניע והקרבנות: מקומה של הבורגנות היהודית בהיסטוריה המנדדטורית | אילן פפה

עורכי דין כבניין אב: הרהורים אנדוקטיביים על 'בורגנות יהודית בפלסטינה הקולוניאלית' | נחום קרלינסקי

רשימות:​

מצב מתמשך שסופו אינו נראה לעין - עיון ביקורתי במחקרים פלסטיניים חדשים על כלכלה, חברה ומשטר ברשות הפלסטינית | מאיה רוזנפלד

היחס המשתנה אל החברה המשתנה: הערות על התפתחותם של לימודי ישראל בשפה הרוסית | אלק ד' אפשטיין

 

ביקורות ספרים:

סשה וייטמן

על: טוקוויל והדמוקרטיה בישראל [לזכרו של יונתן שפירא]

דפנה בירנבוים-כרמלי

על: היכן הם הבורגנים ההם? תולדות הבורגנות הישראלית / אמיר בן-פורת

שלמה דשן

על: 'צפונים': על מעמד בינוני ישראלי / דפנה בירנבוים-כרמלי

אלון הראל

על: Against Race: Imagining Political Culture Beyond the Color Line \ Paul Gilroy

חנה הרצוג

על: רצח פוליטי — רצח רבין ורציחות פוליטיות במזרח התיכון / ישעיהו צ'רלס ליבמן (עורך)

רצח בשם אלוהים — הקשר נגד יצחק רבין / מיכאל קרפין ועינה פרידמן

The Assassination of Yitzhak Rabin \ Yoram Peri (Ed.)

זיכרון במחלוקת: מיתוס, לאומיות ודמוקרטיה — עיונים בעקבות רצח רבין / לב גרינברג ׁ(עורך)

יפעת וייס

על: אייכמן בירושלים. דו"ח על הבנאליות של הרוע / חנה ארנדט 

ניסן רובין

על: הבשר שברוח: שיח המיניות שבתלמוד / דניאל בויארין

משה שוקד

על: פתק / חנן פרנק

ליאון שלף

על: קץ היהדות: אומת-הדת והממלכה / יגאל עילם

bottom of page