top of page

הנחיות לכותבי וכותבות מאמרים

 • מערכת "סוציולוגיה ישראלית" מזמינה מאמרים אמפיריים, ממגוון מתודולוגיות ובעלי תרומה תאורטית ואמפירית מובחנת, לסוציולוגיה הישראלית בפרט ולסוציולוגיה בכלל.

 • מערכת כתב העת תשקול לפרסם רק מאמרים שטרם פורסמו בעברית או בכל שפה אחרת. למען הסר ספק, כתב יד ייחשב מקורי אם הוא מכיל תרומה אמפירית ותיאורטית ייחודית על פני מה שכבר פורסם בנושא. מאמרים שיתקבלו לשיפוט במערכת יעברו שיפוט אקדמי אנונימי על ידי קוראים/ות מומחים/ות.

 • כתב היד המוגש לשיפוט ייפתח בעמוד שער ובו כותרת כתב היד בעברית ובאנגלית, שמות הכותבים/ות, כתובת, מספר טלפון, דוא"ל ושיוך אקדמי או מקצועי של הכותבים/ות. 

 • מלבד עמוד השער, יש להסיר כל מידע מזהה של הכותבים/ות מכתב היד כדי לאפשר שיפוט אנונימי. אזכור מקורות קודמים של הכותבים/ות בתוך כתב היד יעשה בגוף שלישי בצירוף אזכור מתאים, למשל "במחקרה של כהן (כהן, 2018)...". מקורות קודמים של הכותבים/ות יופיעו ברשימה הביבליוגרפית כרגיל.

 • על כתב היד לכלול תקצירים בני כ-150 מילה בעברית ובאנגלית, המפרטים את שאלת המחקר, שיטת המחקר, ממצאים, מסקנות ותרומת המחקר. וכן, יש לציין 4 מילות מפתח, לכל היותר.

 • אורכו של כתב היד המוגש לשיפוט לא יעלה על 9,000 מילים, כולל תקצירים, הערות שוליים ורשימה ביבליוגרפית מלאה.

 • כתב היד יוגש בקובץ אחד, בפורמט Word, פונט David, גודל 12, רווח כפול.

 • טבלאות וגרפים יצורפו בגוף כתב-היד במקום שבו הם אמורים להופיע, ובפורמט שניתן לעריכה. בנוסף, תמונות ותרשימים המופיעים בגוף כתב-היד יש לצרף גם בנפרד, בפורמט תמונה.

 • על רשימת המקורות להיכתב על פי כללי ה-APA, בתוספת שמות פרטיים מלאים של כותבי/ות המקורות.

 • במקרה של קבלה לפרסום, יהיה באחריות הכותבים/ות לערוך את ההפניות לרשימת המקורות עם קישורים פנימיים, לפי ההנחיות הבאות.

 • כתב היד חייב להיות בעברית. כתב יד באנגלית יישקל רק במקרים יוצאי דופן, ואם יאושר לפרסום יהיה על המחברים/ות לדאוג לגרסה עברית שלו.

 • אין להגיש כתב היד שנמצא תחת שיפוט בכתב עת אחר.

bottom of page